Logo
"Декларирам, че съм информиран/а, че Департаментът за информация и обучение на учители, код по Булстат 0006706800049, гр. София, бул. „Цар Борис III“ №224, тел. 02/8080724, към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, обработва предоставените от мен лични данни за целите на създаване на профил в платформата за кандидатстване за придобиване на професионално-квалификационна степен и администриране на процеса, както и че съм запознат/а със. [Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни]"